DGE har vundet Region Sjællands udbud af indledende undersøgelser efter jordforureningsloven

I konkurrence med fem andre rådgivere har DGE vundet Region Sjællands udbud om teknisk rådgivning og bistand til gennemførelse af miljøtekniske undersøgelser på 10-20 lossepladslokaliteter og 30-50 ejendomme i Region Sjælland i forbindelse med kortlægning på vidensniveau 2 iht. bestemmelserne i lov om forurenet jord.

 

Ejendommene er prioriteret til undersøgelse pga. potentiel grundvandstrussel og evt. også arealanvendelseskonflikt og ligger spredt fordelt på regionens kommuner. Undersøgelserne sættes løbende i gang henover kontraktens løbetid. Hvis det skønnes nødvendigt, skal der udføres supplerende indledende undersøgelser på et mindre antal af lokaliteterne inden for kontraktens rammer.