Nedrivning er et fælles ansvar

Kun et fåtal af de danske kommuner tager hensyn til miljøet, når de river bygninger ned. Det fremgår af en tidligere offentliggjort rapport fra Dansk Byggeri om statens tilskud til kommunerne i forbindelse med nedrivning. Flere kommuner oplever stigninger i antallet af tomme ejendomme, og her bør bygherrer, nedbrydere og miljørådgivere fokusere på at etablere et professionelt samarbejde omkring nedrivningerne, således at alle parter tager vare på miljøet.

 

Lolland og Hjørring er nogle af de kommuner, der tager deres ansvar, selvom de er hårdt ramt, når det gælder antallet af tomme og efterladte boliger. På trods af at kommunerne river op i mod 100 ejendomme ned om året, kommer der stadig flere tomme ejendomme til hvert år.

Som miljørådgiver for de to kommuner har DGE besøgt og screenet mange af disse ejendomme, og det er klart, at de mindre byer tager sig pænere ud uden de tomme og efterladte huse. Landområderne fremstår mere levende og imødekommende, og naboerne er ikke længere chikanerede af skadedyr og personer, der tager kortere ophold i husene uden tilladelse. Endvidere betyder nedrivningen højere priser på de resterende boliger. Der er altså ingen tvivl om, at nedrivning er en fornuftig løsning, hvis vi skal opprioritere det fysiske miljø og styrke bosætningen i vores landdistrikter.

 

Skærpede miljøkrav

I takt med de skærpede krav som myndighederne stiller til dokumentation, affaldshåndtering samt sikkerhed og sundhed er det blevet mere omkostningstungt at rive tomme bygninger ned. Aldrig før har der været så stort et fokus på håndteringen af miljøfarlige stoffer i byggeriet og på at genanvende rene materialer til nye byggeprojekter. Det mærker de især på Lolland, fordi kommunen flere gange har været omtalt i medierne i forbindelse med de mange spøgelseshuse, der dukker op i landskabet hvert år. Men med skærpede krav og øgede miljøomkostninger stiger risikoen for snyd, også som senest, hvor en entreprenør blev dømt for et omfattende snyderi i Nordsjælland.

 

Systematiseret arbejdsproces

Det er derfor fordelagtigt for kommunerne at få etableret en velbeskrevet arbejdsproces med det formål at systematisere og optimere styringen af nedrivningerne, så det sikres, at kommunens udgifter ikke løber løbsk, og at både nedrivningerne og deponering af materialerne foregår på en forsvarlig måde. Processen kræver, at både bygherrer, miljørådgivere og nedbrydere indgår i tæt dialog omkring forventninger, arbejdsrutiner og problematikker omkring sanering og genanvendelse af byggematerialer.

For de kommuner DGE har samarbejdet med, har processen betydet, at der er udviklet en let overskuelig screeningrapport samt en videns- og erfaringsdeling mellem alle involverede parter. Nedbryderne har på denne måde kunnet udvikle deres forretning til også at omfatte sanering for miljøfarlige stoffer samt håndtering af disse, da alle kender konditionerne for nedrivningen.

DGE har endvidere sammen med flere kommuner afholdt informationsmøder for blandt andet nedrivere med henblik på at informere og forbedre dialogen om de miljørigtige nedrivninger. Et tiltag, der er blevet taget godt imod blandt nedriverne, hvor ønsket om at få fjernet ”snyderne” fra markedet er særligt stort. Herefter har størstedelen af dialogen kunne foregå mellem miljørådgiver og nedbryder og derved spare bygherre tid.

 

Et fælles ansvar

Det er derfor vores klare opfattelse, at det er lykkedes for de kommuner, DGE har samarbejdet med at skabe et fællesskab omkring forbedringer og arbejdsprocesser i forbindelse med nedrivning, hvilket uden tvivl har løftet kvaliteten i arbejdet fra alle involverede parter. Dialog, vidensdeling og tillid samt det, at der arbejdes sammen mod et fælles mål om, at ville gennemføre en professionel og miljømæssig ansvarlig sanering og nedrivning, har for os at se været det afgørende for denne succes.

Vi kan kun anbefale andre, der beskæftiger sig med nedrivninger, at tage samarbejdet alvorligt og stå sammen om det ansvar, som vi alle har, for at en nedrivning foregår på den miljømæssigt mest forsvarlige måde.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk