Oprensning af forurenede lossepladser ved hjælp af naturen selv

Foto: Hasse Milter

Stengårdens Losseplads i Hvalsø på Sjælland er forurenet med pesticider. I september indviede Region Sjælland lossepladsen som en af Danmarks nye nationale testgrunde. Skal vi fortsat have rent drikkevand i fremtiden, er det nødvendigt fortsat at udvikle og afprøve innovative løsninger til oprensning af forurenet jord og grundvand.

På testgrunden er flere projekter startet op. Et af dem er ’Udvikling af biologisk afværgeteknologi til beskyttelse af danske grundvandsressourcer’. Projektet er støttet af Innovationsnetværket for Miljøteknologi under Miljøstyrelsen, og bag projektet står et partnerskab bestående af DGE, virksomheden BioREM, GEUS, Teknologisk Institut og Region Sjælland. Formålet med projektet er at udvikle en metode til oprensning af pesticidforurenede lossepladser, hvor man nedbryder forureningen direkte i jorden.

Naturen fjerner selv forureningen

Ved biologisk nedbrydning, som er den teknologi, partnerskabet udvikler på, hjælper man naturen med selv at fjerne forureningen. Bakterier og andre mikroorganismer findes overalt, også i naturen. De har specialiseret sig i at leve de forskellige steder, vi finder dem, og derfor er det meget forskelligt, hvad de lever af. Nogle mikroorganismer lever af olie og andre forurenende stoffer, som de omsætter til vand og kuldioxid. Det er denne naturlige proces, som udnyttes ved biologisk nedbrydning.

Bakteriernes livsbetingelser er dog sjældent helt optimale, så antallet af ønskværdige, naturligt forekommende bakterier er ofte lavere end ønsket. Omsætningen af forureningen foregår derfor meget langsomt. Ved biologisk nedbrydning fjerner man derfor en mængde bakterier fra den pågældende forurening, og lader dem vokse sig mangfoldige i et laboratorie. Herefter føres de tilbage i jorden igen, mens man tilsætter en række næringsstoffer for at øge livsbetingelserne for bakterierne. Således øger man opformeringen af de bakterier, der har specialiseret sig i at leve af de pågældende forurenende stoffer – i det her tilfælde pesticider – og på denne måde hjælper man naturen med selv at fjerne forureningen.

Dimensionering af anlæg

Bakterierne tages op og føres tilbage i jorden igen ved hjælp af et anlæg, som skal dimensioneres i de helt rigtige forhold. Det sker på baggrund af en undersøgelse af de geologiske og hydrogeologiske forhold på stedet. Det er denne del af projektet, som DGE er ansvarlig for. Resultaterne forventes at ligge klar i løbet af 2017.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk