Bortskaffelse af byggeaffald

Bygningsforurening

Vores bidrag til en grønnere verden​

Bortskaffelse af byggeaffald

Mange af de byggematerialer, der er blevet brugt gennem tiden, har efterfølgende vist sig at være skadelige for miljø og helbred.

Er jeres entreprenørvirksomhed i gang med nedrivning eller renovering af en bygning, hvor I har mistanke om, at I skal arbejde med PCB, asbest, tungmetaller, PAH’er og klorerede paraffiner, kan DGE hjælpe jer med håndtering af materialer og affald. På den måde udsættes I ikke for sundhedsskadelige stoffer eller belaster miljøet.

Når I skal renovere eller nedrive en bygning, er det vigtigt, at I arbejder under forhold, der ikke er sundhedsskadelige. Det betyder, at sortering og håndtering af materialer og affald med miljøskadelige stoffer skal ske korrekt.

Byggeaffald – regler for håndtering

Hos DGE har vi stor erfaring med og kendskab til håndtering af miljøfarlige stoffer i bygninger. Vi udtager prøver fra de materialer, vi erfaringsmæssigt ved kan indeholde miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi rådgiver ligeledes i, hvordan I konkret skal håndtere materialer og affald:

  • Vi udfører alle former for prøvetagninger af bygninger i forbindelse med nedrivning, renovering eller i andre henseender
  • Vi udarbejder på baggrund af prøverne en overskuelig rapport med angivelse af det opnåede resultat af undersøgelsen. Her vil det fremgå tydeligt, hvilke materialer der er forurenede og dermed skal håndteres efter gældende regler på området
  • Vi udarbejder håndteringsplaner. Heri kan I se, hvordan de materialer der er påvist forurenet skal håndteres. Der vil være beskrevet konkrete metoder til, hvordan materialerne skal håndteres, og hvilke forholdsregler I skal tage for at værne om jer selv, omkringværende håndværkere og miljøet
  • Vi udarbejder planer for sikkerhed og sundhed (PSS), så det arbejde, der udføres er beskrevet og dermed kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Vi fører tilsyn og sørger for, at materialerne bliver håndteret korrekt
  • Vi sidder med ved opstartsmøder med de involverede parter og informerer om, hvad I skal være opmærksom på i arbejdet

Byggeaffald i naturen

Når I ved, hvordan byggematerialer med farlige stoffer skal håndteres, sikrer I, at I ikke arbejder under sundhedsskadelige forhold. Miljøfremmede stoffer som PCB og asbest er kræftfremkaldende.

Førstnævnte kan hverken ses eller lugtes, og I har derfor ingen mulighed for at vide, om I bliver eksponeret uden en konkret analyse fra materialet.

Håndteres materialerne ikke korrekt, udgør de dog ikke kun en sundhedsmæssig risiko for de personer, der arbejder med dem, men også for vores omgivelser. Flere af de farlige stoffer er nemlig ikke biologisk nedbrydelige.

Det betyder, at hvis I afleverer affaldet det forkerte sted, risikerer vi, at stofferne blot sendes videre i økosystemet og havner i vores afgrøder eller drikkevand.

 

Kontaktpersoner

Rikke Syndergaard - Projektchef i DGE

Rikke Syndergaard

+45 2630 7015
ris@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer