§8 og §19 tilladelse

Ved byggeprojekter på kortlagte ejendomme er det ofte nødvendigt med en paragraf 8 og paragraf 19 tilladelse.

For at realisere jeres byggeprojekt er det afgørende, at der indhentes de nødvendige tilladelser, inden byggeriet iværksættes.

Hos DGE har vi flere års erfaring med at indhente §8 og §19 tilladelser. Vi indsamler alle relevante informationer, gennemfører eventuelle miljøundersøgelser og varetager al kontakten til myndighederne. Derfor kan vi bistå jer i hele eller blot dele af processen, afhængigt af, hvad I har brug for:

 • Vi udarbejder de nødvendige ansøgninger
 • Vi gennemfører undersøgelser af dokumentation i forhold til de vilkår, der bliver givet, herunder prøvetagninger af jord, grundvand og luft
 • Vi udarbejder forslag til indeklimasikring
 • Vi foretager risikovurderinger
 • Vi varetager al myndighedskontakt

 

Ansøgning om §8 tilladelse efter jordforureningsloven

Inden I iværksætter et bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt ejendom, skal I som udgangspunkt have en §8 tilladelse ifølge jordforureningsloven. Det gælder også, hvis I ønsker at ændre arealanvendelsen til følsom anvendelse, f.eks. et rekreativt område, et alment tilgængeligt område, til en institution eller til boliger.

Tilladelsen er for at sikre, at arbejdet foregår på en forsvarlig måde ud fra både et miljømæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv. Dermed sørges der for, at forureningen ikke udgør en risiko for arealanvendelse. Ansøgningen indeholder bl.a.:

 • En beskrivelse af byggeprojektet
 • En undersøgelse i forhold til at sikre indeklima og arealanvendelse
 • En risikovurdering i forbindelse med arealanvendelse, indeklima og recipienter
 • Forslag til eventuelle byggetekniske tiltag til sikring af indeklima

 

Når I har fået tilladelsen, hjælper vi ligeledes med efterfølgende vilkår, herunder:

 • Udarbejdelse af driftsinstruks/vedligeholdelsesplan
 • Løbende monitering, f.eks. måling af indeklima

 

§19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Genererer projektet overskudsjord, som kan genanvendes, er det ofte også nødvendigt at indhente en §19 tilladelse, jf. miljøbeskyttelsesloven. Først da, kan I genanvende den forurenede eller lettere forurenede jord.

Tilladelsen kan indeholde en beskrivelse af jordmængden og en risikovurdering i forhold til grundvand og arealanvendelse.

Læs mere om, hvordan I kan håndtere og genanvende overskudsjord.

 

DGE rådgiver ud fra et økonomisk og tidsmæssigt perspektiv

Mangel på tilladelser kan forsinke jeres byggeprojekt betragteligt. Derfor er det vigtigt, at I kontakter DGE i god tid. På den måde kan vi sørge for, at I kan igangsætte jeres byggeprojekt så hurtigt som muligt. Med rådgivning fra DGE får I samtidig et overblik over jeres byggemuligheder. Vi sørger for, at alle de relevante forhold er undersøgt og kan dermed sikre, at jeres projekt er miljømæssigt forsvarligt. Gennem en kortlægning af indeklimaet undersøger vi f.eks., om det er forsvarligt at bo eller arbejde på projektet.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål 15 - Livet på land

Kontakt

Kontakt os for mere information om §8 og §19 tilladelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk