Silkeborg Forsyning anlægger nyt og bæredygtigt regnvandsbassin

Foto: Eksempel på nyanlagt regnvandsbassin, DGE

Silkeborg Forsyning går i denne uge i gang med at etablere et fremtidssikret regnvandsbassin. DGE har i samarbejde med forsyningsselskabet udtænkt en løsning, der påvirker miljøet mindst muligt og udnytter eksisterende ressourcer i området.

 

Området omkring Them ved Silkeborg skal i den kommende tid separatkloakeres. Spildevand og regnvand skal håndteres hver for sig, og derved er behovet for et regnvandsbassin opstået. Regnvandsbassinet giver nemlig mulighed for at kontrollere de kraftige mængder regn, som strømmer fra huse og veje via regnvandsbassinet til vandløb, åer og fjorde.

Forureningspåvirkningen af regnvand omfatter normalt tjærestoffer, metaller og tungere kulbrinter. De binder sig til partikler i vandet og falder til bunds som sediment, når regnvandet ledes igennem et regnvandsbassin. Alt efter bassinets størrelse vil der ophobe sig mellem 0,5 og 5 cm sediment om året.

 

En bæredygtig løsning

Projektchef og geolog Henrik Melgaard fra DGE har i samarbejde med Silkeborg Forsyning udtænkt, hvordan bassinet kan anlægges på den mest bæredygtige måde i henhold til kommunens strategi på området.

Regnvandsbassinet etableres med en dobbeltkonstruktion, hvor man udnytter det naturligt forekommende ler i området til en såkaldt bentonitstabilisering.

– Med den her løsning opnår vi en 30 cm tæt bund, som sikrer, at membranen ikke bliver beskadiget, når vi i fremtiden skal grave sediment op fra bassinet, forklarer Henrik Melgaard.

Ved at udnytte de eksisterende ressourcer i området undgår man dels at anvende værdifulde ressourcer fra råstofgravene, men også en besparelse på CO2-udslippet i forbindelse med transport af ressourcer til området. Beregninger i et CO2-regnskab har påvist en besparelse på ca. 21.600 ton udledt CO2.

Ikke mindst undgås det at genere beboere i området. I omegnen af 550 læs ler og sand vil nemlig skulle transporteres med lastbil til og fra det sted, hvor regnvandsbassinet skal anlægges.

 

Løsningsforslag, risikovurdering og tilladelser

DGE har i forbindelse med projektet udarbejdet en risikovurdering på baggrund af tidligere udførte boringer i området, hvor det kommende regnvandsbassin bliver etableret. På den baggrund har DGE udarbejdet et forslag til den mest bæredygtige løsning. Da bassinet skal anlægges i et område med særlige drikkevandsinteresser, har DGE bistået Silkeborg Forsyning med at levere relevante oplysninger og udredelser til myndigheden i henhold til at få godkendt projektet.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk